Konfidencialitātes politika

Personas datu apstrādes politika

 

1. Vispārīgi noteikumi
Šī personas datu apstrādes politika ir izstrādāta saskaņā ar 2006. gada 27. jūlija Federālā likuma prasībām. Nr. 152-FZ “Par personas datiem” un nosaka personas datu apstrādes kārtību un pasākumus, lai nodrošinātu Mihailova Ivana Sergejeviča (turpmāk - Operators) personas datu drošību.
Operators kā svarīgāko mērķi un nosacījumu savas darbības īstenošanai nosaka personas un pilsoņa tiesību un brīvību ievērošanu viņa personas datu apstrādē, tostarp tiesību uz privāto dzīvi, personas un ģimenes noslēpumu aizsardzību.
Šī Operatora politika attiecībā uz personas datu apstrādi (turpmāk - Politika) attiecas uz visu informāciju, ko Operators var iegūt par apmeklētāju vietni https://mysite.ru.

 


2. Politikas pamatjēdzieni
Personas datu automatizēta apstrāde - personas datu apstrāde, izmantojot datortehniku;
Personas datu bloķēšana - personas datu apstrādes pagaidu pārtraukšana (izņemot gadījumus, kad apstrāde ir nepieciešama, lai noskaidrotu personas datus);
Tīmekļa vietne - grafisko un informatīvo materiālu kopums, kā arī datorprogrammas un datu bāzes, kas nodrošina to pieejamību internetā tīkla adresē https://mysite.ru;
Personas datu informācijas sistēma - datu bāzēs iekļauto personas datu kopums un informācijas tehnoloģijas un tehniskie līdzekļi, kas nodrošina to apstrādi;
Personas datu personalizēšana ir darbības, kuru rezultātā nav iespējams bez papildu informācijas izmantošanas noteikt, vai personas dati pieder konkrētam Lietotājam vai citam personas datu subjektam;
Personas datu apstrāde - jebkura darbība (darbība) vai darbību kopums (operācijas), ko veic, izmantojot automatizācijas rīkus vai neizmantojot šādus rīkus ar personas datiem, tostarp vākšana, reģistrēšana, sistematizācija, uzkrāšana, uzglabāšana, pilnveidošana (atjaunināšana, maiņa), izguve personas datu izmantošana, nodošana (izplatīšana, nodrošināšana, piekļuve), personāldarināšana, bloķēšana, dzēšana un iznīcināšana;
Operators - valsts iestāde, pašvaldības iestāde, juridiska vai fiziska persona neatkarīgi vai kopīgi ar citām personām, kas organizē un / vai apstrādā personas datus, kā arī nosaka personas datu apstrādes mērķus, apstrādājamo personas datu sastāvu, veiktās darbības (darbības) ar personas datiem;
Personas dati - jebkura informācija, kas tieši vai netieši attiecas uz konkrētu vai definējamu vietnes lietotāju https://mysite.ru;
Lietotājs - jebkurš mājas lapas apmeklētājs https://mysite.ru;
Personas datu sniegšana - darbības, kuru mērķis ir atklāt personas datus konkrētai personai vai noteiktai personu lokai;
Personas datu izplatīšana - jebkādas darbības, kuru mērķis ir atklāt personas datus uz nenoteiktu personu loku (personas datu pārsūtīšana) vai iepazīties ar neierobežota skaita personu personas datiem, tostarp personas datu publiskošanu plašsaziņas līdzekļos, izvietošanu informācijas un telekomunikāciju tīklos vai piekļuvi personas datiem jebkādā citā veidā;
Personas datu pārrobežu nodošana - personas datu nosūtīšana uz ārvalsts teritoriju ārvalsts, ārvalstu fiziskās vai ārvalstu juridiskās personas iestādei;
Personas datu iznīcināšana - jebkādas darbības, kuru rezultātā personas dati tiek neatgriezeniski iznīcināti, neiespējami vēl vairāk atjaunojot personas datu saturu personas datu informācijas sistēmā un (vai) kuru rezultātā tiek iznīcināti personas datu fiziskie mediji.

 

3. Operators var apstrādāt šādus Lietotāja personas datus
Uzvārds, vārds;
Tālruņa numurs;
E-pasta adrese;
Tāpat vietnē ir apkopoti un apstrādāti bezpersoniski dati par apmeklētājiem (ieskaitot sīkfailus), izmantojot interneta statistikas pakalpojumus (Yandex Metrika un Google Analytics uc).
Iepriekš minētie dati turpmāk tiek saukti par politiku, kas apvienota ar personas datu vispārējo koncepciju.


4. Personas datu apstrādes mērķis
Lietotāja personas datu apstrādes mērķis ir civiltiesību līgumu noslēgšana, izpilde un izbeigšana; nodrošināt Lietotājam piekļuvi pakalpojumiem, informācijai un / vai materiāliem, kas ietverti https://mysite.ru mājas lapā; paskaidrojumi par pasūtījumu.
Operatoram ir arī tiesības nosūtīt Lietotājam paziņojumus par jauniem produktiem un pakalpojumiem, īpašiem piedāvājumiem un dažādiem pasākumiem. Lietotājs vienmēr var atteikties saņemt informatīvus ziņojumus, nosūtot e-pastu uz politiku@mysite.ru ar piezīmi “Atteikums no paziņojumiem par jauniem produktiem un pakalpojumiem un īpašie piedāvājumi”.
Personīgie lietotāja dati, kas savākti, izmantojot interneta statistikas pakalpojumus, tiek izmantoti, lai apkopotu informāciju par lietotāju darbībām vietnē, uzlabotu vietnes kvalitāti un tās saturu.


5. Personas datu apstrādes juridiskais pamats
Operators apstrādā Lietotāja personas datus tikai tad, ja Lietotājs to aizpilda un / vai nosūta patstāvīgi, izmantojot īpašas veidlapas, kas atrodas vietnē https://mysite.ru. Aizpildot atbilstošās veidlapas un / vai nosūtot savus personas datus Operatoram, Lietotājs piekrīt šai politikai.
Operators apstrādā bezpersoniskos datus par Lietotāju, ja tas ir atļauts Lietotāja pārlūkprogrammas iestatījumos (ieskaitot sīkdatņu saglabāšanu un JavaScript tehnoloģijas izmantošanu).


6. Vākšanas, uzglabāšanas, nodošanas un cita veida personas datu apstrādes kārtība
Operatora apstrādāto personas datu drošība tiek nodrošināta, īstenojot juridiskos, organizatoriskos un tehniskos pasākumus, kas vajadzīgi, lai pilnībā īstenotu spēkā esošo tiesību aktu prasības personas datu aizsardzības jomā.
Operators nodrošina personas datu drošību un veic visus iespējamos pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu personu piekļuvi personas datiem.
Lietotāja personas dati nekādā gadījumā nekad netiks nodoti trešajām personām, izņemot gadījumus, kas saistīti ar spēkā esošo tiesību aktu izpildi.
Personas datu neprecizitāšu atklāšanas gadījumā Lietotājs var tos patstāvīgi atjaunināt, nosūtot Operatoram paziņojumu par Operatora e-pasta adresi policy@mysite.ru ar piezīmi “Personas datu aktualizēšana”.
Personas datu apstrādes termiņš ir neierobežots. Lietotājs jebkurā laikā var atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, nosūtot Operatoram paziņojumu pa e-pastu uz Operatora e-pasta adresi policy@mysite.ru, kas apzīmēts kā “Piekrišanas atsaukšana personas datu apstrādei”.

 

7. Personas datu pārrobežu nodošana
Pirms personas datu pārrobežu nodošanas uzsākšanas operatoram ir jānodrošina, lai ārvalsts, kuras teritorijā ir plānota personas datu pārsūtīšana, nodrošina personas datu subjektu tiesību drošu aizsardzību.
Personas datu pārrobežu nodošanu ārvalstīs, kas neatbilst iepriekš minētajām prasībām, var veikt tikai tad, ja ir personas datu subjekta rakstiska piekrišana par viņa personas datu pārrobežu nodošanu un / vai līguma izpildi, uz kuru attiecas personas datu subjekts.


8. Nobeiguma noteikumi
Lietotājs var saņemt jebkādus skaidrojumus par jautājumiem, kas saistīti ar viņa personas datu apstrādi, sazinoties ar operatoru pa e-pastu policy@mysite.ru.
Šis dokuments atspoguļo visas izmaiņas Operatora personas datu apstrādes politikā. Politika ir spēkā uz nenoteiktu laiku, līdz tā tiek aizstāta ar jaunu versiju.
Pašreizējā politikas versija ir brīvi pieejama internetā vietnē https://mysite.com/policy/.